Dokumenty, tlačivá

 

Tlačivá pre stavebnú oblasť:

názov tlačiva tlačivo (doc) tlačivo (pdf)
žiadosť o vydanie stavebného povolenia tlačivo tlačivo
žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia tlačivo tlačivo
žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia tlačivo tlačivo
ohlásenie drobnej stavby tlačivo tlačivo

 

Tlačivá pre oblasť životného prostredia:

názov tlačiva tlačivo (doc) tlačivo (pdf)
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín tlačivo tlačivo

 

Iné tlačivá:

Čestné prehlásenie - návratka pre účely oznámenia v zmysle zákona o 79/2015 Z.z. o odpadoch, či domácnosť vykonáva likvidáciu biologicky rozložityeľného odpadu kompostovaním, alebo požaduje o zabezpečenie kompostovania obcou. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na Obecný úrad v Igrame do 25.02.2017.

 

tlačivo