Obecná tabuľa

 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4.11.2017 od 7:00 do 22:00 hod.: link

 

Dátum zverejnenia: 17.07.2017

--------------------

 

Informácia o výberovom konaní na miesto riaditeľa/-ky materskej školy v obci Malinovo: link

 

Dátum zverejnenia: 06.03.2017

--------------------

 

Miestna volebná komisia v Igrame podľa §23 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov. Zoznam je možné stiahnuť na nasledovnom linku:

 

zoznam kanidátov

 

Dátum zverejnenia: 29.09.2016

--------------------

 

Obec Igram týmto vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na civilnú zákazku s nízkou hodnotou podľa §5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Text výzvy je k dispozícii na nasledujúcom linku: Výzva na predkladanie ponúk

 

Dátum zverejnenia: 20.06.2016

--------------------

Obec Igram  vyhlasuje:

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
 Materskej školy, Igram 29, 900 84 Igram s predpokladaným nástupom
od 01.08. 2016

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
•    Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
•    Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
•    Bezúhonnosť.
•    Zdravotná spôsobilosť.
•    Ovládanie štátneho jazyka.
•    Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:
•    Písomná prihláška do výberového konania.
•    Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
•    Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
•    Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
•    Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
•    Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
•    Profesný životopis.
•    Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na MŠ - neotvárať“ do 01. 07. 2016 do 12,00 hod. na adresu: Obecný úrad Igram 217, 900 84 Igram. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Dátum zverejnenia: 03.06.2016

--------------------

Obecný úrad Igram, v zmysle ustanovení §29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť o zmene navrhovanej činnosti "ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV", ku ktorej bližšie informácie nájde na http://www.minv.sk/?oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-cistenie-odpadovych-vod-v-meste-senec-intenzifikacia-a-modernizacia-jestvujucej-cistiarne-odpadovych-vod

Do spisu je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Senec, odbore starostlivosti o životné prostredie Hurbanova 21, 90301 Senec. Verejnosť môže na uvedené adresu doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Dátum zverejnenia: 04.05.2016