Nachádzate sa tu: Home > Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Igram má v zmysle §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sedem poslancov. Poslanci súčasného obecného zastupiteľstva boli zvolení vo voľbách, ktoré sa konali dňa 15.11.2014; ich funkčné obdobie predstavuje 4 roky.

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Mgr. Daniela Borovská
  • Ing. Vít Hinca
  • Helena Jarábková
  • Martina Jarábková
  • Andrej Šarmír
  • Pavel Ščasný
  • Jaroslav Šulák

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva:

dátum zápisnica zo zasadnutia ObZ prezenčná listina
27.6.2017 zápisnica  
2.5.2017 zápisnica  
28.3.2017 zápisnica  
28.2.2017 zápisnica  
 14.12.2016 zápisnica  
30.11.2016 zápisnica  
21.4.2016 zápisnica  
23.2.2016 zápisnica  
16.2.2016 zápisnica  
14.12.2015 zápisnica  
3.11.2015 zápisnica  
29.4.2015 zápisnica  
8.1.2015 zápisnica  
16.12.2014 zápisnica  
13.11.2014 zápisnica  
30.6.2014 zápisnica  
15.4.2014 zápisnica  

Plánované zasadnutia v najbližšom období:

dátum čas program rokovania
utorok 5.9.2017 18:00 hod.  
utorok 3.10.2017 18:00 hod.  
utorok 7.11.2017 18:00 hod.  
utorok 5.12.2017 18:00 hod.  

 

Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.