Nachádzate sa tu:  Domov > Samospráva > Rokovania a zápisnice ObZ

 

Rokovania obecného zastupiteľstva sú v zmysle ustanovení §12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva:

dátum zápisnica zo zasadnutia ObZ prezenčná listina
27.6.2017 zápisnica  
2.5.2017 zápisnica  
28.3.2017 zápisnica  
28.2.2017 zápisnica  
14.12.2016 zápisnica  
30.11.2016 zápisnica  
21.4.2016 zápisnica  
23.2.2016 zápisnica  
16.2.2016 zápisnica  
14.12.2015 zápisnica  
3.11.2015 zápisnica  
29.4.2015 zápisnica  
8.1.2015 zápisnica  
16.12.2014 zápisnica  
13.11.2014 zápisnica  
30.6.2014 zápisnica  
15.4.2014 zápisnica  

 

Plánované zasadnutia v najbližšom období:

dátum čas program rokovania
utorok 7.11.2017 18:00 hod.  
utorok 5.12.2017 18:00 hod.  

 

Aktuálne oznamy:

Na úradnej tabuli obce bola dňa 13.11.2017 zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky za účeom výberu dodávateľa stavebných prác (link).

Plánované budovanie optickej siete spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. v 05/2018 - bližie informácie nájdete na nasledovnom linku.

Užitočné odkazy:

geoportal obce Igram

 

portal elektronickych sluzieb obce Igram

informácie zo života obce a samosprávy

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Správca obsahu:

Obec Igram
Igram č. 217, 90084 Igram
Tel.: +421 (033) 6455209
Email: admin@igram.sk

Technický prevádzkovateľ:

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
Tel.: +421 (033) 2933500

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Igram www.igram.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, na zlepšovaní obsahu neustále pracujeme. Uvítame podnety občanov a širokej verejnosti.