Nachádzate sa tu:  Optické vedenie Telekom

 

Obecný úrad informuje:

V zmysle legendy trás o plánovanej výstavbe optickej siete Slovak Telekomu a.s. Realizácia je naplánovaná od mája 2018. Kopať sa bude len na jednej strane hlavnej ul. - na opačnej strane je v celom priebehu existujúca chránička, do ktorej sa nainštalujú opt.prvky, preto výkopy budú spočívať len v odbočkách k domom.

Tiež už na základe info o trasách výkopov, pokiaľ by niekto ohlásil terénne úpravy – spevňovanie vjazdov....atď, je potrebné aby sa občan informoval o pripravovanej stavbe, aby uložil kanalizačnú PVC chráničku Ø110mm pod plochou – zabráni sa tým následnému rozobratiu pri výstavbe. Obdobne pri realizácii stavieb RD je potrebné upozorniť staviteľa, aby nechal prechod cez základy/obvodové múry objektu pre zaústenie optiky (trubička priemeru 7mm) k miestu predpokladaného umiestnenia Routra-koncového zariadenia pre napojenie TV, PC (najvhodnejšie do pracovne, obývačky...), pokiaľ podľa návrhu trasy v lokalite bude budovaná len podzemná opt. sieť.

Popis opt. trás:

Hlavná ul. –od začiatku zástavby na ľavej strane hl. ulice (v smere od obce Kaplna) súvislé výkopy budú vedené prevažne popri chodníku v zelenom páse. Pri autobusovej čakárni pretlačením komunikácie pokračuje zo zadnej strany čakárne, pri oplotení z vnútornej strany škôlky (s odbočkou k jeho objektu z vonkajšej strany oplotenia), okolo objektu základnej školy čiastočne krajom dlažobnej plochy s vyústením do chodníka, odkiaľ trasa pokračuje prevažne v zel. ploche medzi zástavbou a chodníkom až po koniec obce – v úseku domov č.73-75 v chodníku. Po pravej strane hl. ulice je exist. HDPE rúra, ktorá sa použije pre inštaláciu opt. káblov, preto výkopy prevažne spočívajú v lokálnych odbočkách k jednotlivým objektom. Z tejto exist. trasy bude vedený nový výkop popred opor. múrom d.č.132 k exist. stĺpu s pokračovaním novej vzdušnej trasy uličkou po úroveň d.č.125. Prekrížením miestnej komunikácie výkop pokračuje v zel. ploche poza bytový dom č.129-30 s ukončením na stĺpovom objekte (pri garáži) oproti d.č.102. Odtiaľ bude po exist. podperách vybudovaná nová vzdušná opt. trasa do slepej ul. Z trasy za bytovkou bude vedený krátky výkop svahom k uličke, kde sa ukončí stĺpovým rozvádzačom SPODB oproti d.č.98 a tiež na konci zástavby okolo d.č.92. Tu tiež bude vybudovaná nová vzdušná opt. trasa po exist. podperách. Obdobne využitím a obnovou ex. podpier ST a.s. sa vybuduje nová vzdušná opt. trasa do uličky k ihrisku a tiež do ulice k autovrakovisku, pričom od hl. cesty po Vištucký potok bude vedený v exist. HDPE rúre.

Hlavný optický rozvádzač PODB bude umiestnený v predzáhradke d.č.151. Na opt. trase po hlavnej ul. bude každých 500m uložená podzemná plastová šachta priemeru 1m. Ex. metal. vzdušné rozvody časom zaniknú a budú zdemontované.

mapa horný koniec

mapa dolný koniec

Aktuálne oznamy:

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva občanov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení elektriny. Viac info na nasledovnom linku.

Oznámenie o ukončení činnosti detskej lekárky MUDr. Devečkovej a novej lekárke MUDr. Hervayovej, ktorá prevzala agendu nájdete na nasledovnom linku.

Stiahnite si nové cestovné poriadky platné od 10.12.2017 na nasledovnom linku.

Plánované budovanie optickej siete spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. v 05/2018 - bližie informácie nájdete na nasledovnom linku.

Užitočné odkazy:

geoportal obce Igram

 

portal elektronickych sluzieb obce Igram

informácie zo života obce a samosprávy

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Správca obsahu:

Obec Igram
Igram č. 217, 90084 Igram
Tel.: +421 (033) 6455209
Email: admin@igram.sk

Technický prevádzkovateľ:

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
Tel.: +421 (033) 2933500

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Igram www.igram.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, na zlepšovaní obsahu neustále pracujeme. Uvítame podnety občanov a širokej verejnosti.